iMed : ประวัติความเป็นมา
 
iMed : ประวัติความเป็นมา iMed : ทีมงาน iMed iMed : ร่วมงาน มาเป็นทีมงานกับ iMed

Software Support | Java Programmer | Report Developer | Software Tester


Software Support

 • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงาน ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • รายละเอียดของงาน
  • ให้ความช่วยเหลือลูกค้าสำหรับการใช้โปรแกรม
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบปปฏิบัติการ Linux และโปรแกรมอื่นๆ และสอนการใช้โปรแกรม
  • สามารถวิเคราะห์ระบบเบื้องต้นได้
  • มีความรู้ด้าน network เบื้องต้น
  • บุคคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร่าเริง แจ่มใส และมีใจรักงานด้านบริการ
  • มีความขยัน ตั้งใจ อดทน รับแรงกดดันจากลูกค้าได้
  • มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็ว
  • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
 • สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าสวัสดิการ
  • สัมมนาประจำปี
  • ประกันชีวิตอุบัติเหตุ
  • เบี้ยเลี้ยงในกรณีที่เดินทางต่างจังหวัด
  • สวัสดิการหนังสือประจำปี

  Top


  Java Programmer

  • 2 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงาน ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค นนทบุรี
  • 2 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงาน ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • รายละเอียดของงาน
  • พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล โดยใช้ภาษา Java
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน JAVA,JAVA Servlet, JSP, Javascript , SQL และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
  • มีความรู้ ความเข้าใจ OOAD (Object-Oriented Analysis and Design)
  • บุคคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็ว
  • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
 • สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าสวัสดิการ
  • สัมมนาประจำปี
  • ประกันชีวิตอุบัติเหตุ
  • เบี้ยเลี้ยงในกรณีที่เดินทางต่างจังหวัด
  • สวัสดิการหนังสือประจำปี

  Top


  Report Developer

  • 2 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงาน ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • รายละเอียดของงาน
  • ใช้คำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาออกเป็นรายงานได้
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ทางระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้คำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาออกรายงานได้ หาก สามารถเขียนโปรแกรม PL/SQL ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์เคยใช้โปรแกรม iReport / Cystal Report
  • สามารถทำงานที่ จ.ภูเก็ต และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • บุคคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็ว
 • สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าสวัสดิการ
  • สัมมนาประจำปี
  • ประกันชีวิตอุบัติเหตุ
  • เบี้ยเลี้ยงในกรณีที่เดินทางต่างจังหวัด
  • สวัสดิการหนังสือประจำปี

  Top


  Software Tester

  • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงาน ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • รายละเอียดของงาน
  • ทดสอบโปรแกรมที่บริษัทพัฒนาขึ้น โดยมีความรู้พื้นฐานด้านการ Test
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถอ่าน Design Document ได้ (มีความเข้าใจในเรื่อง UML)
  • สามารถเรียนรู้ และเข้าใจโครงสร้าง Database เดิม, แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ database ได้
  • รักการ Test
  • สามารถเรียนรู้ และเข้าใจ Feature และการทำงานของโปรแกรมบริษัทฯที่พัฒนาเอง อย่างลึกซึ้ง
  • สามารถศึกษาหาความรู้ ในเรื่องการใช้ Tool ต่างๆ ในการ Test ได้ เช่น Rational Robot, เขียน Test Script เป็นต้น และเลือกใช้อย่างเหมาะสม
  • สามารถทำงานที่ จ.ภูเก็ต และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็ว
 • สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าสวัสดิการ
  • สัมมนาประจำปี
  • ประกันชีวิตอุบัติเหตุ
  • เบี้ยเลี้ยงในกรณีที่เดินทางต่างจังหวัด
  • สวัสดิการหนังสือประจำปี

  Top


  หากสนใจร่วมงานกับเรากรุณาส่งประวัติการทำงาน(resume)พร้อมรูปถ่ายมาที่ :

  สาขานนทบุรี
  ติดต่อ : คุณรุจิรา
  อีเมล์ : rujira@intermedisoft.com ,info@intermedisoft.com
  โทรศัพท์  : 0-2962-1037 ,08-0803-9619

  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้นจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสัมภาษต่อไป