iMed : ประวัติความเป็นมา
 
iMed : ประวัติความเป็นมา iMed : ทีมงาน iMed iMed : ร่วมงาน มาเป็นทีมงานกับ iMed

Java Programmer | System Analyst | Web Developer | Report Developer | Software Tester | Software Support | Application Implementation & Support

Java Programmer

 • 2 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงานสาขา ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค นนทบุรี
 • รายละเอียดของงาน
  • พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล โดยใช้ภาษา Java
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน JAVA,JAVA Servlet, JSP, Javascript , SQL และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
  • มีความรู้ ความเข้าใจ OOAD (Object-Oriented Analysis and Design)
  • บุคคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็ว
  • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

  Top


  System Analyst

  • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • รายละเอียดของงาน
  • วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ
  • กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน
   • นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software
   • ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒนา ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตรงตามเวลาที่ กำหนด
   • ทำงานใกล้ชิดกับ Business User เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า Project ที่พัฒนาจะเป็นไปตาม Business Requirement ของลูกค้า
   • ประสานงานกับ Project Manager เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น บริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจ แก่ลูกค้า
   • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ เช่น Requirement Spec, Data Dict, DFD, ERD, UML, Program List, Program Flow, Application Spec
   • จัดเตรียม Test Case Scenario เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ
   • ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบ รวมถึงการทดสอบระบบให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า
   • เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project Plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็ว
  • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

  Top


  Web Developer

  • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • รายละเอียดของงาน
  • รับผิดชอบในการพัฒนา Web Application และ Web Content รวมถึงการปรับปรุงและแก้ไข Web Application และ Web Content ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน
  • รับผิดชอบในการให้การสนับสนุนการติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก แก่ผู้ติดตั้งระบบและผู้ฝึกอบรมผู้ใช้งาน รวมถึงการให้ความรู้ที่จำเป็นในการติดตั้งและการใช้งาน เพื่อให้การใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
  • รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนา Technology, Solution และ Framework สำหรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถพัฒนา Web Application ด้วย HTML5 และ CSS3 ได้สวยงามและใช้งานง่าย หรือพัฒนาตาม GUI Spec ที่ได้มีการออกแบบไว้
  • สามารถพัฒนา Web Application ด้วย JavaScript ให้มีการประมวลผลบน Web Page และตอบสนองผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
   • หากสามารถใช้ทั้ง HTML5, CSS3 และ JavaScript ได้อย่างชำนาญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • หากสามารถใช้ jQuery Framework และ Bootstrap Framework ได้อย่างชำนาญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Top


  Report Developer

  • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ทางระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้
  • มีประสบการณ์เคยใช้โปรแกรม iReport / Crystal Report
  • สามารถทำงานที่ จ.ภูเก็ต และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว
  • บุคคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
  • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
  • หากสามารถเขียนโปรแกรม PL/SQL ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Top


  Software Tester

  • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • รายละเอียดของงาน
  • ทดสอบโปรแกรมที่บริษัทพัฒนาขึ้น โดยมีความรู้พื้นฐานด้านการ Test
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถอ่าน Design Document ได้ (มีความเข้าใจในเรื่อง UML)
  • รักการ Test
  • สามารถศึกษาหาความรู้ ในเรื่องการใช้ Tool ต่างๆได้ ในการTest ได้ เช่น Rational Robot , เขียน Test Script เป็นต้น และเลือกใช้อย่างเหมาะสม
  • สามารถทำงานที่ จ.ภูเก้ต และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง

  Top


  Software Support

  • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงาน ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • รายละเอียดของงาน
  • ทำการช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ให้บริการงานด้านเทคนิค ตอบข้อซักถามและรับแจ้งปัญหาจากช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์, อีเมล์, แฟกซ์ รวมถึงช่องทางการสื่อสารทางสังคมได้
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
  • สามารถรับฟังปัญหาจากลูกค้าและวิธีการสื่อสารที่ดี
  • คิดอย่างมีเหตุผล ใส่ใจรายละเอียด
  • เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็วและขวนขวายหาความรู้ทาง internet อย่างคล่องแคล่ว
  • ทำงานเป็นทีมได้ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
  • มีความรู้เชิงเทคนิค (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
   • - ขั้นตอนการติดตั้งระบบ IT ในองค์กร (IT implementation)
   • - การให้บริการด้านเทคนิค (IT technical support)
   • - เทคโนโลยี Linux และ Microsoft ระดับ enterprise เช่น
    • RedHat Linux, PostgreSQL, JBoss
    • Windows Server, security
    • Microsoft SQL Server 2005
  • สามารถทำงานเป็นทีมภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกต

  Top


  Application Implementation & Support

  • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงาน ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค นนทบุรี
 • รายละเอียดของงาน
  • Implementation
   • ร่วมงานกับทีม ร่วมงานกับ นักพัฒนาระบบ และ สื่อสารกับลูกค้าทั้งระดับ ผู้ใช้งาน IT และ บริหาร
   • เดินทางไปทำงานที่ site ลูกค้า เป็นระยะๆ ตามแผนการขึ้นระบบ
   • ติดตั้ง server, client, printer
   • ทบทวน workflow การทำงาน และปรับใหม่ให้ ระบบ software สอดคล้องกับ workflow
   • เตรียมข้อมูลใหม่ ย้ายข้อมูลเก่าเข้าระบบใหม่
   • ตั้งค่าระบบให้สอดคล้องกับการใช้งาน
   • อบรมการใช้งานให้แก่ ลูกค้าทุกระดับ
   • เตรียมจำลองใช้ระบบใหม่ ก่อนเปิดใช้งานจริง
   • ดูแลการใช้ระบบหลังเริ่มใช้ใหม่ๆ
  • Technical Support
   • รับแจ้งปัญหา หรือ คำร้องขอปรับเติม เพิ่มเติม ระบบจากลูกค้าหลายๆ แหล่ง
   • วิเคราะห์และให้ลูกค้าร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน
   • ทำงานผ่าน chat โทรศัพท์ email remote ดูหน้าจอ
   • ปรึกษาและส่งต่อประเด็น แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ให้กับนักพัฒนาระบบ
   • ทดสอบการปรับปรุงหรือการเพิ่มเติมในระบบก่อนใช้งานจริง
   • ปรับปรุงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มเติม feature ด้วยการ upgrade version
   • ไป on-site ที่ลูกค้าเพื่อดูแลระบบเป็นระยะๆตามแผน maintenance
  • Sales Technical Support
   • สนับสนุนฝ่ายขายในการเตรียมระบบสำหรับการนำเสนอ/demo
   • ช่วยลูกค้าในการทดลองใช้ระบบ
  • ธุรกิจและระบบที่จะได้เรียนรู้
   • ระบบบริการคนไข้ในโรงพยาบาลทั้งคนและโรงพยาบาลสัตว์
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หรือมีประสบการณ์ทางด้าน
   • ระบบสารสนเทศการแพทย์
   • ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
   • หรือด้าน IT ในโรงพยาบาล

  Top


  สวัสดิการ :

  • เงินเดือน (ตามตกลง)
  • ประกันสังคม
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าสวัสดิการ
  • สัมมนาประจำปี
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เบี้ยเลี้ยงในกรณีที่เดินทางต่างจังหวัด
  • สวัสดิการหนังสือประจำปี

  วิธีการสมัคร :

  1. สมัครด้วยตนเอง
  2. สมัครผ่านทาง E-mail - คลิกดาวน์โหลด > เอกสารการสมัคร กรอกรายละเอียดแล้วส่งมาที่ rujira@intermedisoft.com

  ข้อมูลการติดต่อ :

  ติดต่อ : คุณรุจิรา
  อีเมล์ : rujira@intermedisoft.com
  โทรศัพท์ : 0-2962-1037 ,08-0803-9619
  ที่อยู่ : เลขที่ 99/23 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 12 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

  .. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้นจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป